Dot golf newly registered domains on 2023-01-24

Dot golf has 12 newly registered domains on 2023-01-24:
cognition.golffritz.golfgoofy.golfgsbr.golf
hotshots.golfitmasters.golfkatzberg.golflanarkvillage.golf
levelgolf.golfthe-draw.golfthedraw.golfyards.golf